Chủ tịch Vĩnh Long quyết loại bỏ nhà thầu yếu kém

Theo chỉ thị, để thực hiện đạt và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, thanh tra… Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch vốn với phương châm “càng sớm, càng hiệu quả”.

Cụ thể: Chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai nhanh công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng, thiết kế thi công, lựa chọn nhà thầu thi công, mua sắm thiết bị; định kỳ hàng tuần họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện; phân công lãnh đạo phụ trách và chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án.

Lựa chọn nhà thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm. Xử phạt nghiêm tư vấn, nhà thầu thi công triển khai chậm tiến độ ; kiên quyết xử lý, chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu không đủ năng lực, lựa chọn nhà thầu thay thế có đủ năng lực để thực hiện.

Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án đến ngày 30/6/2024 chưa khởi công, chưa giải ngân (trừ trường hợp đặc biệt) hoặc dự án đã khởi công và giải ngân nhưng đến ngày 30/8/2024 có tiến độ chậm và tỷ lệ giải ngân dưới 50%.

Chủ tịch Vĩnh Long quyết loại bỏ nhà thầu yếu kém- Ảnh 1.Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, thực hiện không hết trách nhiệm làm chậm tiến độ.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong trong lựa chọn nhà thầu và thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, địa phương và chủ đầu tư trong kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, chất lượng và hiệu quả các công trình, tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý những vi phạm; công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong tổ chức thực hiện, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm , gây cản trở trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo chỉ thị , kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm 2024.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long , việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với nhiều dự án, chủ đầu tư còn chậm, một số dự án rất chậm, chưa đạt yêu cầu. Ngoài những nguyên nhân khách quan, có những nguyên nhân chủ quan, trong đó lãnh đạo một số sở ngành, địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên đối với công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng… Những tồn tại, hạn chế đã làm giảm đi hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2023 (GRDP tăng 2,61% trong khi mục tiêu là 8%).

Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong

Bài viết liên quan